İngilizcede cümleler fiil yapılarına göre iki kategoride incelenebilir. Bunlardan ilki durum bildiren cümleler, ikincisi ise eylem bildiren cümlelerdir. Bu derste durum bildiren cümlelerin genel özellikleri...