Ders-2: İtalyan Alfabesi ve İtalyanca Telaffuz Kuralları 2

İnternetten ücretsiz İtalyanca öğrenmek amacıyla oluşturduğumuz sitemizde derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İtalyanca kursu niteliğinde olan derslerimizi takip ettiğinizde, İtalyanca-Türkçe çeviri, gramer, sözlük çalışması, konuşma pratikleri, kelimeler, cümleler ve şarkılar gibi dil eğitimi açısından önemli olan konuları öğrenebileceksiniz. Ayrıca kendi kendine İtalyanca öğrenmek kolay mı?, İtalyanca öğrenmeye nereden başlanmalı? ya da İtalyancayı nasıl öğrenebilirim? gibi sorularınıza yanıt bulabileceksiniz. İtalyanca kitap ve eğitim seti tadında hazırladığımız İtalyanca dersleri sitemize tekrar hoş geldiniz.

Dersin İçeriği

İtalyan Alfabesi (İtalyanca Alfabe) ve İtalyanca Telaffuz Kuralları derslerinin ikinci bölümünde, okunuş kuralları Türkçe’den farklı olan harf ve harf  gruplarının nasıl okundukları ile ilgili hususların öğrenilmesine devam edilmektedir. Bir önceki derste de belirtildiği üzere bu konuyu bitirdiğinizde İtalyanca yazılan kelimeleri doğru olarak okuyabilecek, konuşurken doğru bir biçimde seslendirmeye ve dinleme yaparken doğru bir şekilde anlamaya kapı açabileceksiniz.

Telaffuz Kuralları

G HARFİ

“G” harfinin okunuşunda da iki farklı durum bulunmaktadır:

“G” harfinden sonra, kalın sesliler olan, “a”, “o” veya “u” harflerinin gelmesi durumu:

Bu durumda telaffuz açısından “G” harfi aynı Türkçe’de olduğu gibi “G” sesini vermektedir. Yani

Ga-Ga olarak,

Go-Go olarak,

Gu-Gu olarak

okunmaktadır. Görüldüğü gibi okunuşlarda Türkçe’ye göre bir farklılık bulunmamaktadır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Gatto Gatto Kedi
Gamba Gamba Bacak
Pagare Pagare Ödemek
Gonna Gonna Etek
Gorilla Gorilla Goril
Agosto Agosto Ağustos
Guida Guida Rehber
Guerra Guerra Savaş
Uguale Uguale Eşit

 

“G” harfinden sonra, ince sesliler olan, “e” veya “i” harflerinin gelmesi durumu:

Bu durumda telaffuz açısından “G” harfi “Ce” veya “Ci” sesi vermektedir. Yani

Ge-Ce olarak,

Gi-Ci olarak,

okunmaktadır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Gelato Celato Dondurma
Gennaio Cennaio Ocak ayı
Leggere Leccere Okumak
Girare Cirare Dönmek, sapmak
Giraffa Ciraffa Zürafa
Pagina Pacina Sayfa

 

“G” harfinden sonra, inceltme ve kalınlaştırma harflerinin gelmesi durumu:

Daha önce “C” harfi için kullanımlarını gördüğümüz inceltme harfi olan “i” ile kalınlaştırma harfi olan “h” harfleri, “G” harfi için de kullanılmaktadır.

Hatırlanacağı gibi kelime içinde yer alan inceltme ve kalınlaştırma harfleri telaffuz edilmemekte, kelimelerin içerisindeki harflerin farklı bir biçimde seslendirilmesini sağlamaktaydı.

Yukarıdaki son iki tablodaki örneklere bakıldığında “G” harfi ile “Ga”, “Go”, “Gu”, “Ce” ve “Ci” seslerinin telaffuz edilebildiği görülmektedir.

Fakat İtalyanca’da sıklıkla kullanılan “Ca”, “Co”, “Cu”, “Ge” ve “Gi” seslerinin çıkartılması  bu şekliyle yapılamamaktadır.

Bu kapsamda, kalın seslileri inceltmek için “i” harfinden, ince seslileri kalınlaştırmak için “h” harfinden yararlanılarak istenilen seslerin çıkartılabilmesi sağlanabilmektedir. Bu şekliyle:

Gia – Ca olarak (Gia olarak değil),

Gio – Co olarak (Gio olarak değil),

Giu – Cu olarak (Giu olarak değil),

Ghe – Ge olarak (Ghe olarak değil),

Ghi – Gi olarak (Ghi olarak değil),

okunmaktadır. Aşağıdaki örneklere bakıldığında bu konu daha kolay bir şekilde anlaşılacaktır.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Giacca Cakka Ceket
Giallo Callo Sarı
Giocattolo Cokattolo Oyuncak
Fagiolo Facolo Fasulye
Giudice Cudiçe Hakim
Giungere Cuncere Ulaşmak
Ghepardo Gepardo Çita
Ghetto Getto Getto
Ghiotto Giotto Obur
Ghiaccio Giaçço Buz

Not: İtalyanca’da “i” harfi sadece “C” ve “G” harfleriyle birlikte inceltme harfi olarak kullanıldığında okunmaz. Onun dışındaki durumlarda aynı Türkçe’deki “i” sesini verecek şekilde okunur. “H” harfi ise İtalyanca’da kalınlaştırma harfinin dışında yaygın olarak kullanılmaz ve o kullanımlarında da yine seslendirilmez. Örneğin:

Ho una macchina – “Benim bir arabam var demektir” ve

“O una makkina” olarak seslendirilir.

 

S HARFİ

“S” harfi de telaffuz açısından “C” ve “G” harfleri gibi istisnai kullanımları olan bir harftir. Şimdi sırasıyla bunları ele alalım:

“S” harfinin sözcüğün başında olması ve ardından bir sesli harfin gelmesi durumu:

Bu durumda “S” harfi aynı Türkçe’de olduğu gibi “S” sesini vermektedir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Sabato Sabato Cumartesi
Sedici Sediçi On altı
Sincero Sinçero İçten, samimi
Sole Sole Güneş
Subito Subito Derhal, hemen

 

“S” harfini  “F”, “P“, “Q” ve “T” sessiz harflerinin izlemesi durumu:

Bu durumda da “S” harfi aynı Türkçe’de olduğu gibi “S” sesini vermektedir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Sfidare Sfidare Meydan okumak
Sporco Sporko Kirli
Squadra Skuadra Takım
Stella Stella Yıldız

 

“S” harfini  “B”, “D“, “G“, “L“, “M”, “N”, “R” ve “V” sessiz harflerinin izlemesi durumu:

Bu durumda “S” harfi “Z” sesini vermektedir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Sbollire Zbollire Sakinleşmek
Sdentato Zdentato Dişsiz
Sguardo Zguardo Bakış
Slitta Zlitta Kızak
Smeraldo Zmeraldo Zümrüt
Snello Znello İnce, zayıf
Sradicare Zradikare Yok etmek
Svenire Zvenire Bayılmak

 

“S” harfinin iki sesli harf arasında olması durumu:

Bu durumda da telaffuz açısından “S” harfi “Z” sesini vermektedir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Casa Kaza Ev
Esempio Ezempio Örnek
Frase Fraze Cümle
Asino Azino Eşek
Uso Uzo Kullanım

“S” harfinden sonra “C” harfinin gelmesi durumunda da okunuş farklılıkları oluşmaktadır. Bu farklılıklar birden fazla şekilde ortaya çıkabildiği için bu konuyu ayrı bir başlıkta ele almak daha uygun olacaktır.

SC HARF GRUBU

“SC” harf grubu da “C” ve “G” harfleri gibi ardından gelen sesli harfin kalın veya ince olmasına göre farklı şekilde telaffuz edilir. Ayrıca burada da inceltme ve kalınlaştırma harfleri kullanılarak ses değişimleri yapılmaktadır. Şimdi sırasıyla bunlar üzerinde duralım:

“SC” harf grubundan sonra, kalın sesliler olan, “a”, “o” veya “u” harflerinin gelmesi durumu:

Bu durumda telaffuz açısından “SC” harfleri “SK” olarak okunur. Yani

Sca-Ska olarak,

Sco-Sko olarak,

Scu-Sku olarak

okunmaktadır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Scala Skala Merdiven
Scadere Skadere Süresi dolmak
Scopo Skopo Amaç
Sconto Skonto İndirim, iskonto
Scuola Skuola Okul
Scultore Skulture Heykeltraş

 

“SC” harf grubundan sonra, ince sesliler olan, “e” veya “i” harflerinin gelmesi durumu:

Bu durumda “SC” harfleri “Ş” olarak okunur. Yani

Sce – Şe olarak,

Sci – Şe olarak,

okunmaktadır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Scendere Şendere İnmek
Ascensore Aşensore Asansör
Scivoloso Şivolozo Kaygan
Uscire Uşire Dışarı çıkmak

 

“SC” harf grubundan sonra, inceltme ve kalınlaştırma harflerinin gelmesi durumu:

“SC” harf grubu ile kalın sesliler olan “a”, “o” ve “u” harflerinin arasına inceltme harfi olan “i” harfinin gelmesi durumunda “ŞA”, “ŞO” ve “ŞU” sesleri üretilmektedir. Yani,

scia – şa olarak (skia olarak değil)

scio – şo olarak, (skio olarak değil)

sciu – şu olarak (skiu olarak değil)

okunmaktadır.

Eğer, “SC” harf grubu ile ince sesliler olan “e” ve “i” harflerinin arasına kalınlaştırma harfi olan “h” harfinin gelmesi durumunda “sk” sesi ortaya çıkmaktadır. Yani,

sche – ske olarak (şe olarak değil)

schi – ski olarak, (şi olarak değil)

okunmaktadır.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Sciacallo Şakallo Çakal
Sciopero Şopero Grev
Asciugamano Aşugamano Havlu
Schema Skema Şema
Schiaffo Skiaffo Tokat

 

GN HARF GRUBU

Sözcüklerin içerisinde yer alan ve birbirini izleyen “G” ve “N” harfleri “NY” olarak okunurlar. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Bologna Bolonya Bologna şehri
Insegnante İnsenyante Öğretmen
Spegnere Spenyere Söndürmek
Guadagno Guadanyo Kazanç

 

GL HARF GRUBU

“GL” harf grubundan sonra “a”, “e”, “o” ve “u” harflerinin gelmesi durumunda okunuşlar Türkçe’deki okunuşlara benzerdir. Sadece “GL” harflerinden sonra “i” sesli harfi geldiğinde sözcüklerin içerisindeki okunuşlar “LY” şeklini alır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Famiglia Familya Aile
Sbaglio Zbalyo Hata
Figlio Filyo Erkek evlat
Tagliare Talyare Kesmek

 

Z HARFİ

İtalyanca’da “Z” harfi okunurken “TS” şeklinde seslendirilir. Ayrıca iki sesli harf arasında görülen çift “ZZ” harfleri de yine “TS” şeklinde seslendirilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Speranza Sperantsa Umut
Zuppa Tsuppa Çorba
Prezioso Pretsiozo Değerli
Bellezza Belletsa Güzellik

 

Q HARFİ

“Q” harfi çoğunlukla “U” harfinden önce bulunur ve Türkçe’deki “K” sesi gibi seslendirilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Quindici Kuindiçi On beş
Cinque Çinkue Beş
Questo Kuesto Bu
Quaderno Kuaderno Defter

 

İtalyanca telaffuz kuralları dersi burada tamamlanmış bulunmaktadır. İlk bakışta karışıkmış gibi görünse de tüm harflerin içerisinde sadece birkaç harfe ve bunların oluşturduğu az sayıdaki harf gruplarına yönelik istisnai okunuş kuralları mevcuttur. Başta da belirtildiği gibi bu iki ders iyi bir şekilde öğrenilip tekrar edilirse İtalyanca olarak yazılmış bulunan tüm sözcükler doğru bir şekilde okunabilir. Daha sonraki derslerde yapılacak olan İtalyanca-Türkçe sözlük çalışmalarının ve diğer alıştırma cümlelerinin içerisinde telaffuz kuralları tekrarlı bir şekilde ele alınacaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir