Ders-23: İtalyanca Gramer Alıştırmaları & Cevap Anahtarı-1

İtalyanca Gramer Alıştırmaları başlıklı bu derste, bir önceki derste verilen soruların cevap anahtarı verilerek açıklamalı çözümleri yapılacaktır. Burada gösterilen cevap ve cevaplar, İtalyanca öğrenmeye başlayanlar için en temel konular olan telaffuzlar, isimlerin cinsiyeti ve sayısı ile artikeller üzerinedir. Bu derste yer alan alıştırmalara cevap vermede zorlanıyorsanız, telaffuz kurallarının anlatıldığı Ders-1 ve Ders-2‘yi, isimlerin gösterildiği Ders-7 ve Ders-8‘i, artikellerin geçtiği Ders-9‘u gözden geçirebilirsiniz.

Telaffuz Alıştırmalarının Cevap Anahtarı

KELİME OKUNUŞU KELİME OKUNUŞU
Banca Banka Giorno Corno
Camera Kamera Aggiungere Accuncere
Ascoltare Askoltare Genitori Cenitori
Come Kome Pagina Pacina
Alcuno Alkuno Ghepardo Gepardo
Cuore Kuore Ghiaccio Giaçço
Arancia Arança Smettere Zmettere
Baciare Baçare Isola İzola
Calcio Kalço Scatola Scatola
Ciuffo Çuffo Scopo Skopo
Accendere Aççendere Scuola Skuola
Cercare Çerkare Sciacallo Şakallo
Avvicinarsi Avviçinarsi Sciocco Şokko
Cinema Cinema Sciupare Şupare
Che Ke Scendere Şendere
Chiave Kiave Piscina Pişina
Gatto Gatto Scherzare Skertsare
Agosto Agosto Schiena Skiena
Guardare Guardare Bagnato Banyato
Giallo Callo Biglietto Bilyetto

Tablonun Açıklaması:

1-) “C” harfinden sonra “a”, “o” ve “u” harfleri gelirse, “ka”, “ko” ve “ku” diye okunur. “Banka”, “Kome” ve “Kuore” örneklerinde olduğu gibi.

2-) “C” harfinden sonra gelecek “a”, “o” ve “u” harflerinden önce “i” harfi varsa “ça”, “ço” ve “çu” olarak telaffuz edilir. “Baçare”, “Kalço” ve “Çuffo” gibi.

3-) “C” harfinden sonra “e” ve “i” harfleri gelirse, “çe” ve “çi” diye okunur. “Aççendere” ve “Çinema” da olduğu gibi

4-) “C” harfinden sonra gelecek “e” ve “i” harflerinden önce “h” harfi varsa “ke” ve “ki” olarak telaffuz edilir. “Ke” ve “Kiave” gibi.

5-) “G” harfinden sonra “a”, “o” ve “u” harfleri gelirse, “ga”, “go” ve “gu” diye okunur. “Gatto”, “Agosto” ve “Guardare” gibi.

6-) “G” harfinden sonra gelecek “a”, “o” ve “u” harflerinden önce “i” harfi varsa “ca”, “co” ve “cu” olarak telaffuz edilir. “Callo”, “Corno”, “Accuncere” gibi.

7-) “G” harfinden sonra “e” ve “i” harfleri gelirse, “ce” ve “ci” diye okunur. “Cenitori” ve “Pacina” örneklerinde olduğu gibi.

8 -) “G” harfinden sonra gelecek “e” ve “i” harflerinden önce “h” harfi varsa “ge” ve “gi” olarak telaffuz edilir. “Gepardo” ve “Gioçço” de olduğu gibi.

9-) “S” harfinden sonra “b”, “d”, “g”, “l”, “m”, “n”, “r” ve “v” harfleri gelirse “s” harfi “z” sesi verir. “Zmettere” örneğinde olduğu gibi.

10) “S” harfi iki sesli harfin arasında kalırsa “z” sesi verir. Örneğin “İzola” gibi.

11-) “Sc” harflerinden sonra “a”, “o” ve “u” harfleri gelirse, “ska”, “sko” ve “sku” diye okunur. “Skatola”, “Skopo” ve “Skuola” da olduğu gibi.

12-) “Sc” harfinden sonra gelecek “a”, “o” ve “u” harflerinden önce “i” harfi varsa “şa”, “şo” ve “şu” olarak telaffuz edilir. “Şakallo”, “Şokko” ve “Şupare” gibi.

13-) “Sc” harfinden sonra “e” ve “i” harfleri gelirse, “şe” ve “şi” diye okunur. “Şendere” ve “Pişina” örneklerinde olduğu gibi.

14-) “Sc” harfinden sonra gelecek “e” ve “i” harflerinden önce “h” harfi varsa “ske” ve “ski” olarak telaffuz edilir. “Skertsare” ve “Skiena” da olduğu gibi.

15-) “Z” harfi “ts” sesini verir. Bir önceki örnekteki “Skertsare” de olduğu gibi ya da “Pizza” nın “Pitsa” diye telaffuz edilmesi gibi.

16-) “Gn” harf grubu “ny” olarak telaffuz edilir. “Banyato” örneğinde olduğu gibi.

17-) “Gl” harf grubundan sonra “i” harfi gelirse “ly” olarak telaffuz edilir. “Bilyetto” da olduğu gibi.

İsimlerin Çoğullaştırılması Alıştırmasının Cevapları

TEKİL ÇOĞUL TEKİL ÇOĞUL
Tavolo Tavoli Clima Climi
Libro Libri Problema Problemi
Bambino Bambini Film Film
Fiore Fiori Finestra Finestre
Cane Cani Porta Porte
Mese Mesi Sorella Sorelle
Armadio Armadi Lezione Lezioni
Orologio Orologi Stazione Stazioni
Albergo Alberghi Isola Isole
Zaino Zaini Idea Idee
Studente Studenti Uomo Uomini
Straniero Stranieri Uovo Uova

Tablonun Açıklaması:

1-) Erkek karakterli isimler tekil halde “o” ya da “e” harfiyle biterler. Bunları çoğul yaparken son harfleri “i” harfi ile değiştirilir. “Tavoli”, “Libri” veya “Cani” gibi.

2-) Çok istisnai olarak “a” harfi ile biten erkek karakterli isimler de vardır. Bunlar da çoğul yapılırken son harfleri “i” harfine çevrilir. “Climi” veya “Problemi” gibi.

3-) İtalyancada isimlerin hemen hemen tümü sesli harfle biter. Çok az sayıda başka dillerden geçen ve sonu sessiz harfle biten kelime vardır. Bu isimlerin çoğul halleri de aynı şekildedir. Tekil veya çoğul oldukları önlerindeki artikellerden anlaşılır. Örneğin “film” de olduğu gibi.

4-) Dişi karakterli isimler “a” veya “e” harfiyle biterler. “a” bitimli isimler çoğul yapılırken son harfleri “e” haline dönüştürülür. “Finestre” veya “Porte” de olduğu gibi. “e” bitimli olanlar ise çoğul yapılırken son harfleri “i” yapılır. “Lezioni” de olduğu gibi.

5-) Bazı isimler çoğul yapım kuralları açısından düzensizdir. Çok az sayıda olan bu isimlerin çoğul halleri birbirlerinden farklıdır. Örneğin “Adam” anlamına gelen “Uomo” nun çoğulu “Uomini” ve “Yumurta” anlamına gelen “Uovo” nun çoğulu ise “Uova” dır.

Artikel Alıştırmasının Cevap Anahtarı

TEKİL ÇOĞUL TEKİL ÇOĞUL
il tavolo i tavoli il clima i climi
il libro i libri il problema i  problemi
il bambino i bambini il film i film
il fiore i fiori la finestra le finestre
il cane i cani la porta le porte
il mese i mesi la sorella le sorelle
l’armadio gli armadi la lezione le lezioni
l’orologio gli orologi la stazione le stazioni
l’albergo gli alberghi l’isola le isole
lo zaino gli zaini l’idea le idee
lo studente gli studenti l’uomo gli uomini
lo straniero gli stranieri l’uovo le uova

Tablonun Açıklaması:

1-) Sessiz harfle başlayan ve “S” harfinden sonra sessiz harf gelen veya “z”, “ps”, “gn” veya “x” harf veya harf gruplarıyla başlayan erkek karakterli tekil isimlerin artikeli “lo” dur. Bunların çoğul halleri ise “gli” artikelini alırlar. “lo zaino” ve “gli zaini” gibi.

2-) Sessiz harfle başlayan diğer erkek karakterli tekil isimlerin artikeli “il” dir. Çoğul hallerinde ise “i” artikeli kullanılır. “il libro” ve “i libri” de olduğu gibi.

3-) Sesli harfle başlayan erkek karakterli tekil isimlerde ise l’ artikeli kullanılır. Çoğul yaparken kullanacağımız artikel ise yine “gli” dir. Örneğin “l’armadio” ve “gli armadi” gibi.

4-) Sessiz harfle başlayan dişi isimlerin artikeli “la” dır. Çoğul hallerinde ise “le” kullanılır. “la finestra” ve “le finestre” de olduğu gibi.

5-) Sesli harfle başlayan dişi isimler çoğul yapılırken artikelleri l’ den “le” ye dönüştürülür. “l’isola” nın “le isole” ye çevrilmesi gibi.

6-) Artikel kuralları açısından az sayıda düzensiz olan durum vardır. Örneğin “l’uovo” nun çoğul şekli “le uova” dır.

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir