Ders-16: İtalyanca Essere Fiili ile Cümle Kalıpları & Anlamlı Sözler-2

Dersin İçeriği

Bir önceki dersin devamı olan bu dersi tamamladığınızda Essere fiili ile oluşturulan yeni cümle ve cümle kalıplarını öğrenmiş olacaksınız. Önemine çok fazla değindiğimiz Teleffuz konusunda eksikleriniz varsa Ders-1 ve Ders-2yi tekrar ediniz.

Essere Fiili ile Kurulan Cümle Kalıpları

İtalyanca’da Essere fiili ile oluşturulan kullanımların bir kısmına bundan önceki derste değinmiştik. Bu derste kaldığımız yerden devam ederek yeni yapılar öğrenmeye devam edeceğiz. 

4-) “Essere + sposato” Kalıbı

“Essere + sposato” kalıbı bir kişinin evli olup olmadığı belirtilir. Essere fiili ile kullanılan diğer sıfatlar gibi burada da cinsiyet ve sayıya dikkat etmek gerekmektedir.

Bu kalıbı kullanarak “Ben evliyim” demek istediğimizde, söyleyen kişi erkekse “Sono sposato”, bayansa “Sono sposata” şeklinde konuşur. Eğer karşımızdaki kişinin evli olup olmadığını soracaksak, “sen” diye hitap ettiğimiz birine “Sei sposato?” ya da bayansa “Sei sposata?” deriz. Soracağımız kişi “siz” diye hitap edeceğimiz bir kişiyse “Lei é sposato?” veya “Lei é sposata?” şeklinde bir soru yöneltiriz.

Olumsuz cümlelerde yine “non” ifadesinden yararlanırız. Örneğin “Evli değilim” demek için “non sono sposato” ya da bayan isek “non sono sposata” deriz.

Bu kalıbı kullanırken kiminle evli olduğunu vurgulamak istersek “ile” anlamına gelen “con” dan yararlanırız. Örneğin “Sono sposato con Ayşe” veya “Sono sposata con Ahmet” gibi. Benzer şekilde “O Fatma ile mi evli?” gibi bir soru soracaksak “é sposato con Fatma?” deriz. 

İtalyanca’da kişi zamirlerini kullanıp kullanmamanın anlamda bir değişiklik yapmadığını tekrar hatırlatalım.

5-) “Essere + pronto” ve “Essere + in ritardo” Kalıpları

“Essere + pronto” yapısı hazır olup olmamayı ifade eder. Örneğin bir şey için “Ben hazırım” diyebilmek istiyorsak, “Sono pronto” veya “Sono pronta” deriz. Eğer karşımızdakine yapacağı şey için hazır olup olmadığını soracaksak “Hazır mısın?” anlamında, “Sei pronto?” veya “Sei pronta?” şeklinde bir soru yöneltiriz. Benzer biçimde hazır olmadığımızdan bahsedeceksek “Non sono pronto” ya da “Non sono pronta” deriz. 

“Essere + pronto” yapısı diğer “biz, siz, onlar” gibi şahıslar için de benzer kurallara göre kullanılır. Örneğin iki veya daha fazla hanımefendi “Biz hazırız” cümlesini kurarken “Siamo pronte” derler.

“Essere + in ritardo” kalıbı ise geç kalmayı ifade eder. Örneğin “Sono in ritardo”, “Geciktim” ya da “Geç kaldım” anlamlarına gelir. Diğer şahıslara göre de benzer şekilde çekilir.

6-) “Essere + bravo” Cümle Kalıbı

“Essere + bravo” kalıbı, birinin ya da birilerinin başarılı olmasını ifade eder. Örneğin bir kişi karşısında bulunan bir arkadaşının başarılı olmasından söz edecekse “sei bravo” ya da arkadaşı bayansa “sei brava” der.

“Essere + bravo” kalıbı ile bir alanda başarılı olmaktan bahsedilecekse “in” edatı kullanılır. Örneğin “Ben matematikte başarılıyım” demenin İtalyanca karşılığı “Sono bravo in matematica” ya da “Sono brava in matematica” dır. Eğer bir bayan arkadaşınızın İtalyanca’da başarılı olduğunu söylemek isterseniz “lei é brava in Italiano” dersiniz.

Bu kalıbı olumsuz yapıda kullanmak istediğimizde yine “non” ekini ekleriz. Örneğin “Matematikte başarılı değiliz derken “Non siamo bravi in matematica” ifadesini kullanırız. Soru cümlesi yaparken yine aynı kurallara göre hareket ederiz. Örneğin “İtalyanca’da iyi misin?” ya da “İtalyanca’da başarılı mısın?” derken “Sei bravo in Italiano?” şeklinde konuşuruz.

7-) “Essere +in vacanza, ferie, viaggio” Cümle Kalıpları

Birbirlerine yakın anlamlar içeren bu üç cümle kalıbından “Essere in vacanza”, “Tatilde olmak”; “Essere in ferie”, “İzinde olmak” ve “Essere in viaggio”, “Yolculukta olmak” anlamlarına gelirler.

Kullanım olarak önceki anlatılan kalıplarla benzerdir. Örneğin “Sono in vacanza”, “Ben tatildeyim”; “Sono in ferie”, “İzindeyim” veya “Sono in viaggio” ise “Yolculuktayım” anlamlarına gelir.

Olumsuz yaparken yine fiilin öncesine “non” eki getiririz. Bu durumda “lui non é in ferie” ifadesi “O izinde değil” anlamına gelir. Soru yaparken de yine benzer kurallardan faydalanırız. Örneğin bir arkadaşımıza “Tatilde misin?” diye soracağımız zaman “Sei in vacanza?” deriz.

8) “Essere + sayı” Kalıbı

“Essere + sayı” kalıbı bahsedilen kişilerin kaç kişiden oluştuğunu belirtir. Örneğin “Biz üç kişiyiz” derken “Siamo in tre” ifadesini kullanırız. Benzer şekilde, “İki kişisiniz” için “Siete in due” veya “Onlar altı kişiler” için “Sono in sei” şeklinde konuşuruz.

Bu kalıp için de olumsuz ve soru yapma biçimleri aynıdır. Bu durumda, “Non siamo in sette”, “Yedi kişi değiliz” anlamına gelir. “Sono in due?” ifadesinden ise “Onlar iki kişiler mi?” anlamı çıkar.

9-) “Essere + sicuro” Cümle Kalıbı

“Essere + sicuro” kalıbı bahsedilen kişilerin emin olup olmadıklarını belirtir. Örnek vermek gerekirse, bir erkek “Eminim” demek istediğinde “Sono sicuro”, bir bayan ise “Sono sicura” ifadesini kullanır. 

Eğer karşımızda “sen” diye hitap edeceğimiz bir erkek arkadaşımıza “Emin misin?” diye soracağımızda “Sei sicuro?”, bayan arkadaşımıza soracağımızda ise “Sei sicura?” diye sesleniriz.

Olumsuz cümlelerde de kullanımı benzer şekildedir. Örneğin ben bir erkeksem “Emin değilim” demek için “Non sono sicuro” eğer bayansam “Non sono sicura” ifadelerini kullanırım.

Bu kalıbın diğer şahıslara göre çekimi, yukarıda diğer maddelerde anlatıldığı gibidir.

10-) “Essere + in piedi” Cümle Kalıbı

“Essere + in piedi” kalıbı “Ayakta olmak”, “Ayakta durmak” veya “Ayakta kalmak” anlamlarına gelmektedir. Örneğin “Sono in piedi” cümlesi “Ayaktayım” ya da “Ayakta duruyorum” anlamlarına gelir.

Benzer şekilde karşımızdakine “Ayakta mısın?” diye sorduğumuzda “Sei in piedi?” ifadesini kullanırız. Olumsuz cümlelerde de benzer kullanım söz konusudur. Örneğin “Ayakta değilim”, “Non sono in piedi” demektir.

 

Essere fiili ile oluşturulan cümle kalıpları bu derste ve önceki derste gösterilenlerden çok fazladır. Biz burada hem öğrenilmesi daha kolay olanlarını, hem de günlük hayatta daha fazla karşılaşılacak olanları seçmeye çalıştık. İlerleyen derslerde yeri geldiğince farklı kullanımlara da dikkat çekilmeye çalışılacaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir